Sunday, July 29, 2007

Pilgrimage PlaquesSuggested Reading:
Lagerwey, John (1992). “The Pilgrimage to Wudangshan.” In Pilgrims and Sacred Sites in China, edited by Susan Naquin and Chun-fang Yu, 293-332. Berkeley: University of California Press.
Mei, Li 梅莉. 2007. Ming Qing shiqi Wudangshan chaoshan jinxiang yanjiu 明清时期武当山朝山进香研究. Wuhan: Huazhong shifan daxue chubanshe.